I. Dejavnost

Družba Greendrive Mobility GmbH (FN 495504h) (registrska številka družbe: 495504h) v nadaljnjem besedilu »Greendrive« je upravljavka spletne platforme na spletni povezavi https://greendrive.at. Poleg tega imajo dostop do te internetne platforme različne aplikacije, ki jih je razvila družba Greendrive. Ta platforma za skupne prevoze je zasnovana tako, da zagotavlja polavtomatsko posredovanje souporabe avtomobilov (skupne prevoze). Vozniki in sopotniki načrtovano/iskano pot objavijo na spletni strani https://greendrive.at ; nato poteka usklajevanje poti, voznikom se predlagajo možni sopotniki, različnim sopotnikom pa možni vozniki. Dogovor glede posredovanja je sklenjen, če posredovanje na spletni strani Greendrive potrdi tako voznik/voznica kot tudi sopotnik/sopotnica. (Opomba: Zaradi boljše berljivosti besedila v nadaljevanju uporabljamo le moško obliko navedenih oseb).

Pogoji uporabe urejajo dostop do platforme in njeno uporabo. Upoštevati je treba, da družba Greendrive v nobenem trenutku ni pogodbena stranka katerekoli pogodbe ali drugega dogovora, sklenjenega med vozniki in sopotniki.

Z registracijo uporabnika na spletni strani https://greendrive.at potrjujete, da ste te pogoje uporabe prebrali in jih v celoti sprejemate.

II. Pogoji za uporabo

Platformo lahko uporabljajo fizične osebe, ki so dopolnile 18 let. Uporaba platforme za osebe, ki so dopolnile 16 let, je dovoljena s soglasjem zakonitega skrbnika.

Registracija mladoletne osebe, ki še ni dopolnila 16 let, na platformi ni dovoljena. Z dostopom, uporabo ali registracijo na platformi potrjujete, da ste dopolnili 18 let (oz. potrjujete, da imate soglasje svojega zakonitega skrbnika).

III. Obveznosti vseh uporabnikov

Zavezani ste, družbi Greendrive posredovati resnične in popolne podatke ter jih v času pogodbenega razmerja z družbo Greendrive posodabljati.

Hkrati je treba geslo varovati kot tajnost in ga nikomur posredovati.

Vendar družba Greendrive ne more zagotoviti točnosti, zanesljivosti ali veljavnosti razkritih podatkov.

Družba Greendrive si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila izključi (ali odstrani) uporabnika, ki posreduje napačne podatke ali ne izpolnjuje določb Pogojev uporabe.

IV. Pogodbeni partnerji prevozne pogodbe

Družba Greendrive sama ne opravlja nobenih prevozov in ne postane pogodbeni partner prevozne pogodbe. Prevozna pogodba je sklenjena izključno med voznikom in sopotnikom. Zahtevki, ki izhajajo iz prevozne pogodbe, nastanejo izključno med voznikom in sopotnikom. Družba Greendrive ne zagotavlja uspešnega posredovanja priložnosti skupnih prevozov in v zvezi s tem ne daje nobene garancije. Družba Greendrive ne odgovarja za uspešnost posredovanja ali dejansko izvedbo vožnje.

V. Obveznosti voznikov

Brez komercialne uporabe

Registracija voznika je dovoljena le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Voznik ima veljavno vozniško dovoljenje.
 2. Vozilo je v lasti voznika oziroma voznik vozilo uporablja z izrecnim dovoljenjem lastnika.
 3. Voznik ima pravico vozilo uporabljati za skupne prevoze.
 4. Za vozilo je sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti.
 5. Ni prepovedi vožnje, npr. iz zdravstvenih razlogov.
 6. Za vožnjo se uporablja štirikolesno osebno vozilo z največ 7 sedeži.
 7. Ne sme se ponujati več mest, kot je na voljo sedežev v vozilu.
 8. Vsi ponujeni sedeži so opremljeni z varnostnim pasom, tudi če je vozilo registrirano s sedeži brez varnostnega pasu.
 9. Vozilo je v dobrem obratovalnem stanju in ima opravljen tehnični pregled v skladu z ustreznimi predpisi o motornih vozilih.
 10. Voznik je zavezan upoštevati vse predpise, ki veljajo za vožnjo vozil in udeležbo v cestnem prometu (kot npr. Zakon o pravilih cestnega prometa (avstr. StVO) itn.).
 11. Prispevek, ki ga plača sopotnik, določi voznik na lastno odgovornost. Uporaba platforme v kakršnikoli obliki za ustvarjanje dobička je strogo prepovedana. Prispevek za stroške, ki ga voznik zahteva od sopotnikov, je treba omejiti na dejanske obratovalne stroške avtomobila, ki efektivno nastanejo pri prevozu. V nasprotnem primeru voznik sam prevzame tveganje in posledice dejstva, da vožnja lahko predstavlja prevoz, ki je prepovedan po Zakonu o občasnem prevozu (Zvezni uradni list (BGBl.) št. 112/1996 v vsakokrat veljavni različici) ali drugih zakonih.
 12. Vsi udeleženci platforme se zavezujejo, da bodo storitve družbe Greendrive uporabljali izključno za vzpostavitev stika in ne v pridobitne ali komercialne namene.
 13. Voznik krije svoj del stroškov, ki nastanejo med vožnjo. Voznik sam je odgovoren za izračun in preverjanje stroškov, ki nastanejo pri vožnji, da znesek, ki ga zahteva od sopotnikov, ne presega dejansko nastalih stroškov (z izključitvijo lastnega deleža stroškov).
 14. Družba Greendrive si pridržuje pravico, da blokira uporabnike, ki uporabljajo službeno vozilo (taksi ali službeno vozilo), ki ga vozi poklicni voznik, in zato obstaja povod ali domneva, da bi se platforma lahko uporabljala za namen ustvarjanja dobička.

VI. Obveznosti sopotnikov

Sopotniki se zavežejo,

 1. Da se bodo med vožnjo primerno obnašali, da ne bodo ovirali voznikove koncentracije in vožnje ter ne bodo negativno učinkovali na mir in tišino drugih sopotnikov, ter da bodo spoštovali voznikovo vozilo in njegovo čistočo.
 2. V primeru zamude so zavezani o tem takoj obvestiti voznika.
 3. Zavezani so vozniku plačati dogovorjeni prispevek k stroškom.
 4. Med vožnjo ne smejo imeti pri sebi predmetov, nevarnih snovi ali živali, ki bi lahko negativno učinkovali na vožnjo in voznikovo koncentracijo ali katerih vrsta, posedovanje ali nošenje je v nasprotju z zakonom.

VII. Obseg odgovornosti in vloga družbe Greendrive

Vozniki in sopotniki ravnajo na lastno odgovornost. Družba Greendrive kot zastopnik ne prevzema nobene odgovornosti za izvedbo vožnje; to velja zlasti za obstoj in pojav katerekoli od naslednjih okoliščin:

 1. v primeru napačnih informacij, ki jih voznik ali druge osebe posredujejo v zvezi z vožnjo in njenimi pogoji
 2. v primeru odpovedi ali spremembe vožnje
 3. v primeru neplačila prispevka za stroške s strani sopotnika
 4. v primeru neprimernega obnašanja uporabnikov platforme pred vožnjo ali po njej.

VIII. Pogoji uporabe / Osnova za dogovor / Sprememba pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten dogovor med uporabniki in storitvami, ki jih ponuja Greendrive. Drugi dokumenti, zlasti obvestila na platformi, služijo kot smernice in lahko podrobno konkretizirajo predpise.

Družba Greendrive si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe, da jih prilagodi spremenjenemu tehnološkemu ali poslovnemu okolju in spremenjenemu pravnemu položaju. Ob naslednji prijavi na platformi se mora uporabnik strinjati z novimi pogoji uporabe. Če se uporabnik ne strinja s spremenjenimi pogoji uporabe, mu ponujene storitve ne bodo na voljo.

IX. Sodna pristojnost

Za vse pravne spore je izključno dogovorjeno sodišče, ki je stvarno pristojno na registriranem sedežu družbe Greendrive. Za pravne spore s potrošniki v smislu avstrijskega Zakon o varstvu potrošnika (KSchG) se uporablja krajevna pristojnost v skladu s 14. členom avstrijskega Zakona o varstvu potrošnika (KSchG). Avstrijsko pravo se uporablja ob izključitvi kolizijskih pravil mednarodnega zasebnega prava.

X. Salvatorska klavzula

Če je ali postane katerakoli določba teh pogojev uporabe neveljavna ali če ti pogoji uporabe vsebujejo vrzel, ki jo je treba zapolniti, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neučinkovita določba ali vrzel se nadomesti z učinkovito določbo, ki je najbližje ekonomskemu interesu stranke in o kateri bi se stranki dogovorili, če bi vedeli za neučinkovitost določbe.

XI. Delovanje in razpoložljivost platforme

Družba Greendrive poskuša, kolikor je mogoče, omogočiti dostop do platforme 7 dni na teden in 24 ur na dan. Kljub temu lahko pride do začasnih izpadov zaradi tehničnega vzdrževanja, migracije podatkov, posodobitev ali drugih tehničnih okoliščin. Družba Greendrive si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali začasno ali trajno prekine celoten ali del dostopa do platforme ali njenih funkcij.

XII. Osebni podatki, objavljena vsebina, izjava o varstvu podatkov

Da bi omogočili zagotavljanje storitev platforme Greendrive, uporabniki družbi Greendrive podelijo neizključno uporabniško licenco za vsebino in podatke, ki jih uporabniki zagotovijo v zvezi z uporabo storitve. To uporabniško licenco velja za čas trajanja pogodbenega razmerja z družbo Greendrive.

Družba Greendrive zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov v zvezi z uporabo platforme.


Greendrive Mobility GmbH, Reininghausstraße 13a, 8020 Graz, Avstrija
Aktualizirano: 29.11.2018, številka verzije 2