Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 05:08

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 18:53

Толеранција за време: 13 часови 45 минути

Од: Hamburg, Deutschland

До: Am Flugplatz, 25813 Schwesing, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 44 минути

Проценета далечина: 148,8 km