Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:20

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 07:20

Толеранција за време: 1 час

Од: Waldbillig, Luxembourg

До: Echternach, Luxembourg

Проценето времетраење на патувањето: 17 минути

Проценета далечина: 13,4 km