Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:55

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 07:55

Толеранција за време: 1 час

Од: Gloggnitz, Österreich

До: Wien, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 1 час

Проценета далечина: 88,8 km