Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 05:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 15.08.2019, 05:15

Толеранција за време: 15 минути

Од: 4048 Puchenau, Österreich

До: Linz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 7 минути

Проценета далечина: 4,6 km