Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:26

Поаѓање најдоцна во: Чет 16.05.2019, 08:26

Толеранција за време: 1 час

Од: 70794 Filderstadt, Deutschland

До: 70794 Filderstadt, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 8 минути

Проценета далечина: 5,4 km