Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 08:15

Толеранција за време: 2 часови 15 минути

Од: Kreuzstraße, 4040 Linz, Österreich

До: Stahlstraße, 4020 Linz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 12 минути

Проценета далечина: 7,6 km