Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 12:09

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 13:09

Толеранција за време: 1 час

Од: Arnoldstein, Österreich

До: Europastraße, 9524 Villach, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 20 минути

Проценета далечина: 23,9 km