Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 15:06

Поаѓање најдоцна во: Вто 12.02.2019, 19:06

Толеранција за време: 4 часови

Од: Gwarna, 61-703 Poznań, Poland

До: Piłsudskiego, 50-085 Wrocław, Poland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 27 минути

Проценета далечина: 185,0 km