Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 05:15

Поаѓање најдоцна во: Чет 15.08.2019, 05:45

Толеранција за време: 30 минути

Од: Steinstraße, 56073 Koblenz, Germany

До: Am Autobahnkreuz, Kobern-Gondorf, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 13 минути

Проценета далечина: 9,8 km