Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 06:30

Од:: 4491 Niederneukirchen, Österreich

До: Wienerstraße, 4020 Linz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 19 минути

Проценета далечина: 15,9 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 2.00 €