Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 06:00

Од:: 66578 Schiffweiler, Germany

До: Saarbrücken, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 24 минути

Проценета далечина: 26,4 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 2.00 €