Поаѓање во: Сре 14.03.2018, 06:00

Од:: 8443 Gleinstätten, Austria

До: 8075 Hart bei Graz, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 45 минути

Проценета далечина: 49,4 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 0.00 €