Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 12:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 13:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Helsingborg, Sweden

До: Oldenburg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 6 часови 55 минути

Проценета далечина: 589,1 km