Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 11:51

Поаѓање најдоцна во: Нед 16.06.2019, 22:51

Толеранција за време: 11 часови

Од: Graz, Österreich

До: 8350 Fehring, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 58 минути

Проценета далечина: 63,5 km