Поаѓање во: Вто 16.04.2019, 10:20

Поаѓање најдоцна во: Вто 16.04.2019, 11:20

Толеранција за време: 1 час

Од: Zürich, Schweiz

До: Leipzig, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 6 часови 42 минути

Проценета далечина: 689,2 km