Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 12:30

Поаѓање најдоцна во: Нед 17.03.2019, 18:30

Толеранција за време: 6 часови

Од: Köln, Deutschland

До: Paderborn, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 11 минути

Проценета далечина: 182,9 km