Поаѓање во: Пет 15.03.2019, 11:14

Поаѓање најдоцна во: Пет 15.03.2019, 12:14

Толеранција за време: 1 час

Од: Vienna, Austria

До: Paris, France

Проценето времетраење на патувањето: 12 часови 8 минути

Проценета далечина: 1236,4 km