Поаѓање во: Пет 15.03.2019, 13:15

Поаѓање најдоцна во: Пет 15.03.2019, 13:30

Толеранција за време: 15 минути

Од: Heinrichstraße, 8010 Graz, Österreich

До: 8580 Köflach, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 50 минути

Проценета далечина: 50,4 km