Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 08:01

Поаѓање најдоцна во: Нед 17.03.2019, 08:16

Толеранција за време: 15 минути

Од: München, Deutschland

До: 03 Warschau, Polen

Проценето времетраење на патувањето: 9 часови 54 минути

Проценета далечина: 1071,8 km