Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 07:45

Поаѓање најдоцна во: Нед 17.03.2019, 08:00

Толеранција за време: 15 минути

Од: Hanauer Straße, 80992 München, Deutschland

До: 03 Warschau, Polen

Проценето времетраење на патувањето: 9 часови 51 минути

Проценета далечина: 1071,1 km