Поаѓање во: Пет 15.03.2019, 16:27

Поаѓање најдоцна во: Пет 15.03.2019, 17:27

Толеранција за време: 1 час

Од: Graz, Österreich

До: Zagreb, Kroatien

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 21 минути

Проценета далечина: 187,4 km