Поаѓање во: Саб 16.03.2019, 14:01

Поаѓање најдоцна во: Саб 16.03.2019, 15:01

Толеранција за време: 1 час

Од: Graz, Österreich

До: Wien, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 10 минути

Проценета далечина: 200,2 km