Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 16:00

Поаѓање најдоцна во: Вто 12.02.2019, 18:30

Толеранција за време: 2 часови 30 минути

Од: Berlin, Germany

До: Kiel, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови

Проценета далечина: 355,4 km