Поаѓање во: Чет 14.02.2019, 13:06

Поаѓање најдоцна во: Чет 14.02.2019, 23:06

Толеранција за време: 10 часови

Од: 68161 Mannheim, Germany

До: 44320 Kutina, Croatia

Проценето времетраење на патувањето: 9 часови 38 минути

Проценета далечина: 978,3 km