Поаѓање во: Саб 12.01.2019, 14:30

Поаѓање најдоцна во: Саб 12.01.2019, 15:00

Толеранција за време: 30 минути

Од: Hamburg, Germany

До: Berlin, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 3 часови 8 минути

Проценета далечина: 288,4 km