Поаѓање во: Нед 20.01.2019, 16:09

Поаѓање најдоцна во: Нед 20.01.2019, 20:09

Толеранција за време: 4 часови

Од: Barcelona, Spain

До: Naples, Italy

Проценето времетраење на патувањето: 15 часови 17 минути

Проценета далечина: 1560,7 km