Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 15:22

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 16:22

Толеранција за време: 1 час

Од: Niš, Serbia

До: Thessaloniki, Greece

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 22 минути

Проценета далечина: 414,5 km